top of page

הפשטה גרפית

בחירת אובייקט, במקרה זה אוזניות, חקירת המבנה, חומר, שימוש ואסוציאציות.
המטרה הייתה יצירת סמלים גרפים הספציפים לאובייקט ונובעים מהמבנה ומהשימוש.

bottom of page